تحقیق تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

مطالب دیگر:
📃پیشینه و مبانی نظری استرس و سن📃پیشینه و مبانی نظری استرس و سندرم افسردگی📃پیشینه و مبانی نظری استرس📃پیشینه و مبانی نظری استرس، استرس شغلي واسترس زنان کارمند📃پیشینه و مبانی نظری استعداد خستگی شغلی📃پیشینه و مبانی نظری اسناد و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی📃پیشینه و مبانی نظری آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله📃پیشینه و مبانی نظری اشتغال زنان در بازار📃پیشینه و مبانی نظری اصل افشا و کفايت گزارشگري (افشا) و نسبت هاي مالي📃پیشینه و مبانی نظری اصول رشد شناختی،تربیت وا قسام آن،باورهای دینی📃پیشینه و مبانی نظری اصول و هدف های آموزش و پرورش (2)📃پیشینه و مبانی نظری اصول و هدف های آموزش و پرورش📃پیشینه و مبانی نظری اضطراب اجتماعی📃پیشینه و مبانی نظری اضطراب امتحان📃پیشینه و مبانی نظری اضطراب ریاضی📃پیشینه و مبانی نظری اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا📃پیشینه و مبانی نظری اضطراب و استرس📃پیشینه و مبانی نظری اضطراب و انگیزه پیشرفت📃پیشینه و مبانی نظری اضطراب و تعلل ورزی📃پیشینه و مبانی نظری اضطراب و یادگیری اضطراب
تحقیق تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان|35008999|tjf|تی جِی|فایل کامل|تحقیق درمورد تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان,حجم فضا به ازای هر دانش‌آموز,سازماندهی و آرایش كلاس,آزمون پیشرفت تحصیلی
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل تحقیق تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزانرا مشاهده می نمایید

مشخصات فایل:عنوان: قالب بندی: وردتعداد صفحات: 15

فهرست مطالب:
چكیدهمقدمه
حجم فضا به ازای هر دانش‌آموز/تعداد دفعات تعویض هوا
صدا و متغیرهای مربوط به آنسازماندهی و آرایش كلاستجهیزات آموزشیآزمون پیشرفت تحصیلیبحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادهامنابع


بخشی از تحقیق:● چكیده:
این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یك پژوهش گسترده، درصدد است رابطه‌ متغیرهای فیزیكی كلاس درس را با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های مربوط به عوامل انسانی كلاس درمقالهٔ جداگانه‌ای گزارش شده است.
به منظور انجام پژوهش، ۷۲ كلاس پنجم به صورت تصادفی طبقه‌‌ای و ۲۱۸۸ دانش‌آموز و معلمان این كلاسها ازمدارس ابتدایی استان اصفهان انتخاب شدند.[۱] روش مورد استفاده در این پژوهش كمی و كیفی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرمهای پرسشنامه، مشاهده و آزمون پیشرفت تحصیلی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های كمی پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد كه اگر چه رابطهٔ معناداری بین متغیرهای فیزیكی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان وجود ندارد، ولی این متغیرها بر نگرش معلم تأثیرگذار است و نگرش معلم نیز پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین مشخص شد كه فضاهای آموزشی مدارس كنونی ما با ویژگیهای روانی كودكان و نوجوانان سازگار نیست. بنابراین، لازم است در این رابطه اصلاحات لازم به عمل آید. متغیرهای فیزیكی، حتی اگر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز نیز هیچ تأثیری نداشته باشد، باید به خاطر حفظ سلامت، بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه قرار گیرند.
● مقدمه
آموزش و پرورش، زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. بررسی عوامل مؤثربر پیشرفت وترقی جوامع پیشرفته نشان می‌دهد كه همهٔ این كشورها، آموزش و پرورش توانمند و كارآمدی داشته اند. همچنین در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یكدیگر عمل می‌كنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای دانش‌آموزان حاصل گردد. هرقسمت از این نظام باید به گونه‌ای آماده شود كه دسترسی به بازده مطلوب و اهداف مورد نظر میسر شود، زیرا اگرجزئی از نظام ازكار باز ایستد، كارآیی اجزای دیگرنظام كاهش یافته و صدمه خواهد دید.
با در نظر گرفتن و تجزیه و تحلیل درون‌ دادهایی از قبیل متغیرهای فیزیكی، می‌توان با آگاهی بیشتری اقدام به برنامه‌ریزی نمود. البته علاوه بر عوامل فیزیكی، متغیرهای زیاد دیگری نیز وجود دارند كه فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند كه با انجام پژوهش می‌‌توان میزان تأثیر آنها را تشخیص داد. وقتی كه نظامهای آموزشی اطلاعات لازم را در چنین زمینه‌‌های اساسی در اختیار نداشته باشند، نمی توان عملكرد صحیح را در عرصه‌های مختلف آموزشی و پرورشی انتظار داشت.
از این رو، این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو سؤال زیراست:
آیا بین میزان امكانات آموزشی كلاس درس، با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه‌ وجود دارد؟
آیا بین جاذب بودن كلاس درس، با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد؟
عوامل فیزیكی مربوط به امكانات آموزشی و جاذب بودن كلاس دوازده شاخص است كه درشش قسمت به شرح ذیل دسته‌بندی و تبیین شده است. پنج مورد اول مربوط به جاذب بودن كلاس و مورد ششم مربوط به امكانات آموزشی كلاس است:
▪ نور و عوامل مربوط به آن مانند میزان و شدت نور، نوع نور(طبیعی یا مصنوعی)؛
▪ ابعاد ظاهری كلاس شامل دیوار، درب و كف كلاس، سرانه مساحت و سرانه فضا؛
▪ حرارت و تهویه كلاس؛
▪ صدا و عوامل مربوط به آن؛
▪ سازماندهی و آرایش كلاس؛
▪ تجهیزات آموزشی شامل تخته سیاه و رسانه‌های آموزشی.
استاندار‌هایی كه در این تحقیق استفاده شده، شامل ملاكهایی است كه توسط وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس، كتابها و نشریه‌های علمی در مورد ویژگیهای مناسب و لازم برای یك كلاس تعیین شده است، كه به طور اختصار به شرح آنها می‌پردازیم:
و . . .